مرکز مشاوره و خدمات مامایى سلامت مادران

امادگى دوران باردارى، زایمان، بعد از زایمان و پرورش کودك

رسالت مرکز سلامت مادران

حاملگی ، زایمان و بعد از زایمان از دوره های مهم و تکاملی زندگی یک زن و مرد تلقی میشود . رشد متعادل و حتی تقویت هوش متعادل کودکان ما ارتباط تنگاتنگ با سلامت جسم و روان پدران و به خصوص مادران در این دوره مهم دارد . 

رسالت مرکز سلامت مادران ، آماده کردن مادران و پدران آینده این مرز و بوم است .


چرا آموزش ؟

ازدواج یگانگی دو فطرت خدایی است تا فطرت خدایی سوم نیز بتواند روی زمین زاده شود" جبران خلیل جبران"

والد شدن یکی از مهمترین تغییرات زندگی یک زوج است  و شاید حتی یک رویداد مهم و با ارزشی که باعث خشنودی ، ارضا و استحکام زندگی میشود

بدانید هر زن و مردی نیاز دارد از انرژی مادری و پدری عبور کند تا به تعادل ذهنی دست پیدا کنند .پس بارداری نعمت است !

ولی هر تغییر نیازمند انطباق پذیری ا ست . و هر انطباق مستلزم دانش و مهارت ، تا بتوانیم از این تغییر و تفاوت آن لذت ببریم و خشنود و ارضا شویم ؛ تا به قول جبران خلیل جبران :  "فطرت سومی که کودک است ذوق ورود به این دنیا را داشته باشد .  اگر می خواهید در پرورش درست هوش فیزیکی ، ذهنی ، هیجانی و معنوی کودکتان نقش مفید داشته باشید ! دو چیز لازم است:  دانش و مهارت! 

      مدیریت مرکز ( فیروزه روستا )

ماماى همراه و پشتیبان

مطالعات و تجارب حین زایمان ثابت کرده است زایمان نیازمند همیاری و پشتیبانی از مادر است . این همراهی میتواند توسط همسر ، نزدیکان مادر و/یا مامای همراه باشد. وظیفه همراه،یادآوری تکنیک های تنفسی و ورزش های لگنی حین زایمان و ماساژ و استفاده از طب فشاری است . مرکز سلامت مادران به شما مادران در صورت نیاز مامای همراه با تجربه را جهت خوشایند کردن زایمان معرفی میکند