دي وي دي هاي آموزشي موسسه سلامت مادران فقط توسط اين موسسه در اختيار مادران قرار مي گيرد
  
مركز سلامت مادران جهت خدمت رساني بهتر به مادران گرامي تغيير آدرس داد
 

   بارداري و زايمان دو پديده کاملا طبيعي محسوب ميشود که بيش از اينکه نيازمند مداخله ي طبي باشد حمايت و همراهي مادر را ميطلبد .
در واقع حاملگي مثل بلوغ و يائسگي يکي از دوران هاي مهم و تکاملي زندگي يک زن تلقي ميشود که طي آن بايد تکامل در جهت قبول وظايفي صورت گيرد تا نقش مادري بهتر پذيرفته شود . زندگي قبل از تولد آغاز ميشود و رشد متعادل کودکان ما ارتباط تنگاتنگ با سلامت جسم و روان مادر در بارداري دارد . عدم اگاهي مادر و پدر در اين ماه هاي حياتي ميتواند اثرات جبران ناپذيري در سلامت آينده سازان فرداي جامعه بگذارد.
  هدف ما آماده کردن مادر باردار و افزايش شناخت وي نسبت به تغييرات بوجود آمده و ارتقاي بهداشت خود و فرزند آينده اش و همچنين استفاده از مهارت هايي مانند تمرينات بدني . تن آرامي و تمرکز . تمرينات تنفسي و اصلاح وضعيت است تا مادران آينده بتوانند با توانمندي جسمي و اعتماد به نفس بيشتر اين مرحله ي جديد زندگي را آغاز نمايند.